წესები და პირობები

ეს წესები და პირობები ("ხელშეკრულება") არეგულირებს პირობებს, რომელთა საშუალებითაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და წვდომა იქონიოთ Moonstats.com ("საიტი"). საიტზე შესვლით ან გამოყენებით, თქვენ ამით წარმოადგენთ, გასცემთ გარანტიას და იღებთ ვალდებულებას, რომ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით ამ შეთანხმების პირობებს, რითაც ისინი სავალდებულო შეთანხმებას გახდით თქვენსა და ჩვენს შორის, ხართ თუ არა რეგისტრირებული ჩვენი საიტის მომხმარებელი.

ეს შეთანხმება ვრცელდება თითოეულ ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვაზე, ვინც შედის საიტზე ან იყენებს მას ("მომხმარებელი (მომხმარებლები)").

Ზოგადი პირობები

ეს შეთანხმება, კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან და სხვა იურიდიულ შეტყობინებებთან ერთად, რომლებიც გამოაქვეყნა Moonstats.com საიტზე წარმოადგენს მთლიან შეთანხმებას თქვენსა და Moonstats.com საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით. თუ კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლომ ამ შეთანხმების რომელიმე დებულება ძალადაკარგულად მიიჩნია, ამ დებულების ბათილობა გავლენას არ მოახდენს ამ შეთანხმების დარჩენილი დებულებების მოქმედებაზე, რომლებიც ძალაში დარჩება. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ვადის გაუქმება არ ჩაითვლება ამ ვადის ან ნებისმიერი სხვა ვადის შემდგომი ან უწყვეტი უარის თქმა და Moonstats.com– ის მიერ ამ ხელშეკრულების თანახმად რაიმე უფლების ან დებულების მტკიცება არ წარმოადგენს ამ უფლების ან დებულების უარის თქმას. Moonstats.com მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის არის, ამიტომ ამ საიტზე არაფერი წარმოადგენს რჩევას ან რეკომენდაციას და არც ამყარებს რაიმე ხელშეკრულებით ურთიერთობას.

მონაცემთა დაცვის

თქვენი პირადი ინფორმაციის დაცვა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ, ჩვენ ვიღებთ შესაბამის ზომებს ჩვენს მიერ შეგროვებული, შენახული ან გამოყენებული მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის დასაცავად. სანამ ამ შეთანხმებას დათანხმდებით, გთხოვთ, წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის დებულება, რომ გაიგოთ, როგორ ხდება თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავება ჩვენს საიტზე შესვლისას, რომელსაც ამ კონფიდენციალურობის დებულება აერთიანებსrenწინამდებარე ხელშეკრულებაში.

საკუთრების უფლებების

მომხმარებელი მხოლოდ უფლებამოსილია გამოიყენოს აქ განთავსებული შინაარსი Moonstats.com პორტალი მკაცრად პირადი და არაკომერციული მიზნებისთვის, რომელსაც პირდაპირ ეკრძალება მესამე მხარისთვის შინაარსის გამოქვეყნება, გამრავლება, გავრცელება, გავრცელება ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი, მარკეტინგული მიზნებისათვის, მაგალითად, სხვა ვებსაიტზე განთავსება. , ონლაინ მომსახურება ან ქაღალდის ასლებში. შინაარსის ნებისმიერი გარდაქმნა წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე Moonstatsასევე აკრძალულია .com

ბმულები სხვა საიტებზე
საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს და მითითებებსrenსხვა ვებსაიტებზე გადასვლა. დროდადრო, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეიძლება დავამატოთ ან წაშალოთ სხვა ვებსაიტების ბმულები. ეს ბმულები მოწოდებულია თქვენი მოხერხებულობისთვის და ნებისმიერ ასეთ ვებსაიტებზე წვდომა თქვენს რისკზეა. გირჩევთ გადახედოთ გამოყენების პირობებს, კონფიდენციალურობის დებულებას და სხვა პოლიტიკას ან პასუხისმგებლობას, რომელიც მოცემულია ამ ვებგვერდზე, მისი გამოყენებამდე. ჩვენ არ ვუყურებთ, ვამტკიცებთ, ვაკონტროლებთ, არ ვამტკიცებთ, არ ვაძლევთ გარანტიას და არ ვაკეთებთ რაიმე სახის წარმომადგენლობას ამ ვებსაიტებთან დაკავშირებით. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებლობით ასეთ ვებ – გვერდებში განთავსებულ ინფორმაციაზე, მათ პრაქტიკაზე ან თქვენს მიერ ამგვარი ვებ – გვერდების გამოყენებაზე ან უუნარობაზე. თქვენ აშკარად გვათავისუფლებთ ნებისმიერი მესამე მხარის ვებსაიტის გამოყენების შედეგად წარმოქმნილი პასუხისმგებლობისგან.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
Moonstats.com იყენებს გონივრულ ძალისხმევას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საიტზე ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მუდმივად იყოს ზუსტი. ამასთან, ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ ასეთი ინფორმაცია იქნება უშეცდომოდ და ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ პასუხისმგებლები ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ მომსახურებაზე მესამე მხარის აგენტებად ან თქვენს და ამ მესამე მხარეს შორის ურთიერთობის რომელიმე ასპექტზე. Moonstats.com არ იღებს პასუხისმგებლობას შეცდომებისა და შეცდომების გამო და იტოვებს უფლებას შეცვალოს ნებისმიერი ჩამოთვლილი შინაარსის ინფორმაცია, სპეციფიკაციები და აღწერილობები. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შეთანხმებული და გასაგებია, რომ საიტი მოწოდებულია "როგორც არის" და "ყველა ხარვეზით" საფუძველზე და ნებისმიერი სახის გარანტიისა და პირობის გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი. Moonstats.com არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი მომხმარებლის მიერ პირდაპირ ან ირიბად შესაძლო დანაკარგზე ან დაზიანებაზე, რომელიც მოცემულია ამ საიტზე მოცემულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. Moonstats.com შემდგომ არ აკეთებს პრეზენტაციას ვებგვერდზე მითითებული ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების კონკრეტული მიზნისთვის. Moonstats.com არ იძლევა გარანტიას, რომ საიტზე ნახსენები ნებისმიერი სერვისი დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინს, ან რომ მის მიერ მიღებული მონაცემები და შინაარსი იქნება ზუსტი, სანდო ან ზუსტიrent, ან რომ ზემოხსენებული სერვისი ხელმისაწვდომი იქნება უწყვეტი, უსაფრთხო ან შეცდომების გარეშე. თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით, რომ იყენებთ ნებისმიერ პროდუქტს ან მომსახურებას, რომლებზეც მითითებულია Moonstats.com თქვენი შეხედულებისამებრ და მხოლოდ რისკის წინაშე დგას.

ამ შეთანხმების ცვლილებები
Moonstats.com იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს და დროდადრო შეცვალოს ან შეწყვიტოს დროებით ან სამუდამოდ საიტი თქვენს მიერ გაფრთხილების გარეშე. თანახმა ხართ ამაში Moonstats.com არ აგებს პასუხს თქვენს ან მესამე მხარის წინაშე საიტის შეცვლის, შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში. გარდა ამისა, Moonstats.com– მა შეიძლება ნებისმიერ დროს შეცვალოს ამ ხელშეკრულების პირობები. თუ ჩვენ შევიტანთ ცვლილებებს ამ შეთანხმების პირობებში, ჩვენ ამ ხელშეკრულების შესწორებულ ვერსიას გამოვაქვეყნებთ საიტზე. ჩვენ მოგიწოდებთ ხშირად ეწვიოთ ჩვენს საიტს იმის დასადგენად, განხორციელდა თუ არა რაიმე ცვლილება ამ ხელშეკრულებაში. თქვენ მიერ საიტის მუდმივი გამოყენება ნებისმიერი ასეთი ცვლილების შემდეგ ნიშნავს ამ შეთანხმების ახალი პირობების მიღებას.