Terma & Syarat

Terma dan Syarat ini ("Perjanjian") mengatur syarat yang boleh anda gunakan dan akses Moonstats.com ("Laman"). Dengan mengakses atau menggunakan Laman web ini, anda dengan ini menyatakan, menjamin dan menyatakan bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat Perjanjian ini sehingga menjadikannya perjanjian yang mengikat antara anda dan kami, sama ada anda berdaftar atau tidak pengguna Laman web kami.

Perjanjian ini berlaku untuk setiap pengunjung, pengguna, dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Laman ("Pengguna").

Terma Am

Perjanjian ini, bersama dengan Dasar Privasi dan notis undang-undang lain yang diterbitkan oleh Moonstats.com di Laman web ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Moonstats.com mengenai penggunaan Laman web. Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah oleh pengadilan yang berwenang, maka ketidakabsahan peruntukan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahihan ketentuan-ketentuan yang tersisa dalam Perjanjian ini, yang akan tetap berlaku dan berkuatkuasa sepenuhnya. Tiada pengecualian mana-mana terma Perjanjian ini akan dianggap sebagai pengabaian selanjutnya atau berlanjutan dari terma tersebut atau istilah lain, dan Moonstats.com 'kegagalan untuk menegaskan hak atau peruntukan di bawah Perjanjian ini tidak akan menjadi pengabaian hak atau peruntukan tersebut. Moonstats.com hanya untuk tujuan maklumat, jadi tidak ada di Laman ini yang memberi nasihat atau cadangan, dan juga tidak menjalin hubungan kontrak.

Perlindungan Data

Perlindungan maklumat peribadi anda sangat penting bagi kami. Oleh itu, kami mengambil tindakan sewajarnya untuk melindungi maklumat peribadi Pengguna yang dikumpulkan, disimpan atau digunakan oleh kami. Sebelum menyetujui Perjanjian ini, sila baca Dasar Privasi kami untuk memahami bagaimana maklumat peribadi anda dikendalikan ketika mengakses Laman web kami, yang mana Polisi Privasi ini disatukan oleh referenPerjanjian ini.

Hak Empunya

Pengguna hanya dibenarkan untuk menggunakan kandungan yang terdapat di Moonstatsportal .com untuk tujuan peribadi dan bukan komersial, dilarang dengan tegas untuk menerbitkan, memperbanyak, menyebarkan, menyebarkan atau, dengan cara lain, menjadikan kandungannya dapat diakses oleh pihak ketiga, untuk tujuan pemasaran, seperti membuatnya tersedia di laman web lain , perkhidmatan dalam talian atau dalam salinan kertas. Sebarang perubahan kandungan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari Moonstats.com juga dilarang.

Pautan ke Laman Web Lain
Laman web ini mungkin mengandungi pautan dan rujukanrences ke laman web lain. Kami mungkin, dari semasa ke semasa, mengikut budi bicara mutlak kami, menambah atau membuang pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda, dan akses ke laman web sedemikian adalah risiko anda sendiri. Anda digalakkan untuk mengkaji syarat penggunaan, dasar privasi, dan dasar atau penafian lain yang disediakan di laman web ini sebelum penggunaannya. Kami tidak menyemak, menyetujui, memantau, menyokong, menjamin, atau membuat perwakilan berkenaan dengan laman web tersebut. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap maklumat yang terdapat dalam laman web tersebut, amalan mereka atau untuk penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan laman web tersebut. Anda secara jelas membebaskan kami dari segala dan semua tanggungjawab yang timbul daripada penggunaan laman web pihak ketiga oleh anda.

Sekatan Tanggungjawab
Moonstats.com menggunakan usaha yang wajar untuk memastikan bahawa maklumat yang terdapat di Laman ini adalah tepat sepanjang masa. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin bahawa maklumat tersebut akan bebas daripada kesalahan dan kami tidak boleh bertanggungjawab terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami sebagai ejen untuk pihak ketiga atau untuk aspek hubungan antara anda dan pihak ketiga tersebut. Moonstats.com tidak bertanggung jawab atas sebarang kesalahan dan peninggalan dan berhak untuk mengubah maklumat, spesifikasi dan keterangan mengenai kandungan yang disenaraikan. Tanpa menyimpang dari yang disebutkan di atas, disepakati dan difahami bahawa Laman web ini disediakan berdasarkan "As Is" dan "dengan semua kesalahan", dan tanpa jaminan atau syarat apa pun, baik tersurat atau tersirat. Moonstats.com tidak bertanggungjawab atas kemungkinan kehilangan atau kerosakan, langsung atau tidak langsung, yang dialami oleh mana-mana pengguna sehubungan dengan maklumat yang terdapat dalam Laman web ini. Moonstats.com selanjutnya tidak membuat pernyataan mengenai kecergasan untuk tujuan tertentu dari setiap produk atau perkhidmatan yang disebut di Laman. Moonstats.com tidak memberikan jaminan bahawa sebarang perkhidmatan yang disebutkan di Laman web akan memenuhi harapan anda, atau bahawa data dan kandungan yang diperoleh melaluinya akan tepat, boleh dipercayai ataurent, atau bahawa perkhidmatan yang disebutkan di atas akan tersedia secara tanpa gangguan, selamat, atau bebas ralat. Anda mengakui dan bersetuju bahawa menggunakan produk atau perkhidmatan yang disebutkan Moonstats.com adalah atas budi bicara dan risiko anda sendiri.

Pengubahsuaian pada Perjanjian ini
Moonstats.com berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk mengubah atau menghentikan, sementara atau selamanya, Laman dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda. Anda bersetuju bahawa Moonstats.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penutupan Laman ini. Sebagai tambahan, Moonstats.com boleh mengubah syarat Perjanjian ini pada bila-bila masa. Sekiranya kami membuat perubahan pada syarat Perjanjian ini, kami akan menyiarkan versi Perjanjian ini yang telah dipinda di Laman. Kami menggalakkan anda untuk kerap mengunjungi Laman web kami untuk menentukan apakah ada perubahan pada Perjanjian ini yang telah dilaksanakan. Penggunaan laman web anda secara berterusan setelah sebarang perubahan tersebut merupakan penerimaan anda terhadap syarat-syarat baru Perjanjian ini.